Подаци о фирми

Матични број: 20423234

ПИБ:105624659

Е-маил: mhpdoo@yahoo.com

Текући рачун:265-6630310000102-29

Број регистрације у АПР: БД 76590/2008